ردیفنام کالاسایز
1 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 2000# ۱/۲"
2 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 2000# ۳/۴"
3 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 2000# ۲"
4 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۱/۴"
5 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۳/۸"
6 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۱/۲"
7 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۳/۴"
8 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۱"
9 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۱.۱/۴"
10 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۱.۱/۲"
11 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۲"
12 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۲.۱/۲"
13 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۳"
14 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 3000# ۴"
15 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۱/۴"
16 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۳/۸"
17 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۱/۲"
18 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۳/۴"
19 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۱"
20 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۱.۱/۴"
21 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۱.۱/۲"
22 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۲"
23 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۲.۱/۲"
24 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۳"
25 زانو 45 درجه (ELBOW) دنده ای - 6000# ۴"

همکاری های انرژی گستران پایدار پرشین

روغن کشی نوید
انرژی گستران پایدار پرشین
انرژی گستران پایدار پرشین