ردیفنام کالاسایز
1 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۱/۲"
2 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۳/۴"
3 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۱"
4 درپوش گالوانیزه چین ۱/۲"
5 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۱/۲"
6 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۱.۱/۴"
7 درپوش گالوانیزه چین ۳/۴"
8 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۳/۴"
9 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۱.۱/۲"
10 درپوش گالوانیزه چین ۱"
11 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۱"
12 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۲"
13 درپوش گالوانیزه چین ۱.۱/۴"
14 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۱.۱/۴"
15 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۲.۱/۲"
16 درپوش گالوانیزه چین ۱.۱/۲"
17 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۱.۱/۲"
18 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل ۳"
19 درپوش گالوانیزه چین ۲"
20 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۲"
21 درپوش گالوانیزه چین ۲.۱/۲"
22 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۲.۱/۲"
23 درپوش گالوانیزه چین ۳"
24 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۳"
25 درپوش گالوانیزه چین ۴"
26 درپوش گالوانیزه مک (MECH) چین
۴"

همکاری های انرژی گستران پایدار پرشین

انرژی گستران پایدار پرشین