ردیفنام کالاسایز
1 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۱/۲"
2 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۳/۴"
3 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۱"
4 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۱.۱/۴"
5 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۱.۱/۲"
6 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۲"
7 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۲.۱/۲"
8 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۳"
9 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۴"
10 سه راه سیاه توپی (TUPY) برزیل
۵"
11 سه راه سیاه مک چین
۱/۲"
12 سه راه سیاه مک چین
۳/۴"
13 سه راه سیاه مک چین
۱"
14 سه راه تبدیل سیاه مک چین
۳/۴"*۱/۲"
15 سه راه تبدیل سیاه مک چین
۱"*۱/۲"
16 سه راه تبدیل سیاه مک چین
۱"*۳/۴"

همکاری های انرژی گستران پایدار پرشین

انرژی گستران پایدار پرشین